Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Snížení procentního odvodu z vyměřovacího základu zaměstnance

11. května 2023 3:36

placeholder

Od 1. února 2023 platí  zákon č. 216/2022 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Od tohoto dne bude náležet sleva na pojistném na sociální zabezpečení zaměstnavatelům na zaměstnance, které zaměstnávají na zkrácený úvazek a jež patří mezi obtížně zaměstnavatelné osoby.

Nárok lze uplatnit pouze na zaměstnance v pracovním poměru, který má sjednánu kratší pracovní dobu - nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně a musí splňovat některou z následujících podmínek:

 • je starší 55 let,
 • pečuje o dítě mladší 10 let,
 • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby nebo o osobu blízkou (bez ohledu na věk), která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • připravuje se na budoucí povolání studiem,
 • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
 • je osobou se zdravotním postižením,
 • je mladším 21 let – zde platí výjimka, tyto osoby mohou pracovat na plný úvazek.

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy – v roce 2023 vyšší než 60 486 Kč. Sleva za kalendářní měsíc nebude náležet také v případě, že v něm zaměstnanec odpracoval více než 138 hodin.

Slevu za Vaše zaměstnance jsme připraveni uplatnit ve spolupráci s Vašimi personalisty, od kterých budeme potřebovat doložit následující podklady podle důvodu pro uplatnění slevy:

 • rodný list dítěte nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů,
 • potvrzení úřadu práce o péči o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby,
 • potvrzení školy o studiu,
 • potvrzení z úřadu práce o nástupu na rekvalifikaci,
 • doklad vydaný orgánem sociálního zabezpečení o zdravotním postižení.

Upozorňujeme na nutnost oznamování změn ze strany zaměstnance, pro kterou je důležitá rovněž součinnost personalistů. Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o změnách, k nimž došlo v údajích, které sdělil zaměstnavateli.

Zaměstnavatel je povinen písemně informovat zaměstnance, že oznámil ČSSZ záměr uplatňovat na něj slevu. Podklad prokazující učinění oznámení zaměstnanci do Vás také budeme potřebovat pro uplatnění slevy na pojistném.

Zaměstnavateli může ČSSZ uložit pokutu až do výše 50 000 Kč za porušení těchto povinností:

 • nevede ve své evidenci údaje a doklady pro uplatnění slevy,
 • neinformuje zaměstnance o prvním uplatnění slevy a o důvodu uplatnění slevy,
 • neoznámí ČSSZ skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance nebo nevyplní potřebné údaje na tiskopise.