Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Informace k úvěru COVID

20. března 2020 7:22

placeholder

Přinášíme vám další informace související s aktuálními událostmi. Tentokrát jsme pro vás stručně shrnuli možnosti čerpání finanční podpory od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. („ČMZRB“) v podobně zvýhodněného úvěru. Celkový plánovaný objem podpory byl stanoven na 600mil Kč, pro jednoho žadatele může být podpora až 15mil Kč. Žádosti o udělení podpory lze ČMZRB podávat do 31.12.2020.

Součástí žádosti je řada informací o žadateli a příloh, jejichž obsahem jsou detailní informace o výdajích projektu, které mají být z podpory financované, ekonomické a finanční údaje. Pokud se rozhodnete o podporu požádat a budete potřebovat zpracovat podklady týkající se finančních údajů, neváhejte se na nás obrátit. 

Jaké podmínky musí splňovat žadatel o podporu? 

 • je mikro, malý či střední podnik dle definice Komise EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS)

 • není v úpadku ani nenaplňuje jeho znaky

 • nemá nedoplatky vůči FÚ, ČSSZ, všem ZP, CÚ a dalším veřejným institucím

 • nedluží mzdy zaměstnancům

 • jeho činnost spadá do podporovaných ekonomických činností uvedených v podmínkách úvěru

 • není v exekuci, insolvenci či likvidaci

 • realizuje projekt, o jehož podporu žádá, na území ČR

Na co může být podpora čerpána? 

 • pořízení drobného majetku, pokud je účtován do nákladů

 • pořízení a financování zásob

 • ostatní provozní náklady (mzdy, nájemné, energie)

 • výdaje, na které je úvěr čerpán, musí být podložené účetními/daňovými doklady

Na co podpora být čerpána nemůže? 

 • splátky úvěrů nebo leasingu

 • pořízení dlouhodobého majetku

Jaké jsou podmínky zvýhodněného úvěru? 

 • ČMZRB poskytuje až 90 % způsobilých výdajů projektu

 • doba splatnosti až 2 rok s možností odkladu splácení až 1 rok

 • úroková sazba 0 %

 • úvěrové zajištění dle dohody žadatele a ČMZRB

Co je obsahem žádosti a jaké jsou její povinné přílohy? 

 • identifikační údaje žadatele a popis projektu, který má být z podpory financován

 • informace o skutečném majiteli žadatele

 • historie žadatele a jeho postavení na trhu

 • popis ekonomické újmy na podnikání žadatele způsobené šířením koronavirové infekce

 • přehled plánovaných provozních výdajů projektu a jeho financování z úvěru / jiných zdrojů

Podrobnější informace a žádost o podporu včetně jejích příloh a návodu k jejímu podání najdete na webových stránkách ČMZRB.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid